Legislativa

Přehled legislativy, dle které je řízena činnost mateřských škol

 

·     Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • Novela 561/2014 - školského zákona č. 82/2015 Sb.

·     Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů

·      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

·      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

·     Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

·      Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

·      Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

·      Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

·      Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

·      Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

·      Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

·      Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

·      Vyhláška č. 27/2016 ze dne 21.1.2016 o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných.

 

Výše uvedené lze vyhledat na PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY  

http://www.portal.gov.cz


 

Mateřská škola Zlosyň 2015